Có 3 kết quả :

Cấp học bổng cho sinh viên có chứng chỉ Microsoft Office Specialist

Cấp học bổng cho sinh viên có chứng chỉ Microsoft Office Specialist

SVVN - Sinh viên được nhận học bổng tương ứng tại thời điểm sinh viên nộp chứng chỉ MOS. Cụ thể, sinh viên nộp chứng chỉ khi đang học năm thứ nhất được nhận 1 triệu đồng. Sinh viên nộp chứng chỉ khi đang học năm thứ hai được nhận 800.000 đồng. Sinh viên nộp chứng chỉ khi đang học năm thứ ba được nhận 500.000 đồng.