Có 1 kết quả :

Sẽ có bộ giáo trình Lý luận chính trị mới cho sinh viên

Sẽ có bộ giáo trình Lý luận chính trị mới cho sinh viên

SVVN - Giáo trình các môn Lý luận chính trị mới đã được biên soạn và được Hội đồng thẩm định quốc gia thông qua bao gồm 5 môn: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế Chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa Xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ được ra mắt vào ngày 15/3.