Có 1 kết quả :

Đào tạo ngành Y cho sinh viên nước ngoài

Đào tạo ngành Y cho sinh viên nước ngoài

SVVN - Chương trình đào tạo ngành Y khoa có tổng thời gian đào tạo là 6 năm học. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng Bác sĩ Y khoa, đạt chuẩn đầu ra tốt, hành nghề chuyên nghiệp và tự tin làm việc trong môi trường quốc tế.