Làm thế nào để con người có thể biến hình?

Theo công thức giữa khối lượng và năng lượng của Einstein (E=MC2), con người phải chuyển hóa và bảo toàn khối lượng thành năng lượng để có thể thay đổi hình dạng (shapeshifting).