Ba nhóm giải pháp giúp đoàn viên, thanh niên ‘Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng’

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Trong tham luận "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn các cấp trong tình hình mới", được trình bày trong Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, chị Phan Thị Thanh Phương – Bí thư Thành Đoàn TP. HCM khẳng định vai trò của thanh niên Việt Nam trước nhiệm vụ bảo vệ nền nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Từ đó, đề xuất ba nhóm giải pháp cần thực hiện trong giai đoạn mới.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35 của Đảng

Chị Phan Thị Thanh Phương nêu giải pháp trong tham luận: Cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35 của Đảng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Để thực hiện được mục tiêu này, các cấp bộ Đoàn cần cần kiên định giáo dục lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị trong đoàn viên, thanh niên, tập trung việc xây dựng niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong đoàn viên, thanh niên.

Việc đẩy mạnh giáo dục thanh thiếu nhi thông qua hành động và thực tiễn phong trào cũng phải được thực hiện thường xuyên. Cùng với đó là củng cố lực lượng nòng cốt; nâng cao bản lĩnh chính trị, tính nêu gương của cán bộ Đoàn, với yêu cầu: Vững tư tưởng, chuẩn nhận thức, am tường về chính trị. "Tổ chức Đoàn cần tiếp tục tận dụng ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội, hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn trong công tác giáo dục thanh thiếu nhi, đặc biệt tăng cường tuyên truyền Luật An ninh mạng và Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội", chị Thanh Phương nói.

Ba nhóm giải pháp giúp đoàn viên, thanh niên ‘Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng’ ảnh 1
Chị Phan Thị Thanh Phương, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn khóa XI, Bí thư Thành Đoàn TP. HCM trình bày tham luận tại Đại hội.

Giáo dục lý tưởng cách mạng qua các đợt sinh hoạt chính trị

Song song với giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35 của Đảng, theo chị Phan Thị Thanh Phương, tổ chức Đoàn phải coi trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng thông qua đợt sinh hoạt chính trị gắn với các dịp kỷ niệm quan trọng của đất nước.

“Từ thực tiễn hiện nay, Đảng ta đã tổ chức các Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết rộng khắp, trở thành đợt sinh hoạt ý nghĩa trong cả hệ thống chính trị. Đây là một phương thức hiệu quả mà tổ chức Đoàn sẽ học tập để áp dụng cho các đợt sinh hoạt chính trị mang tính đồng bộ trong toàn hệ thống, tạo sự lan tỏa, nâng cao cảm xúc trong đoàn viên, thanh niên. Chúng tôi thể hiện sự đồng tình và tin rằng đợt sinh hoạt chính trị “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” đã được xác lập trong văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII này là đợt sinh hoạt chính trị mở đầu có ý nghĩa cho cách làm mới, có trọng tâm, trọng điểm; để chúng ta có thể thực hiện tốt hơn trong giai đoạn 2022 - 2027 và tầm nhìn đến năm 2045”, chị Thanh Phương bày tỏ.

Ba nhóm giải pháp giúp đoàn viên, thanh niên ‘Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng’ ảnh 2

Ban Bí thư T.Ư Đoàn qua các thời kỳ thực hiện nghi lễ chào cờ.

Thông qua đó chị Phương tin rằng đây sẽ vừa là cơ hội lớn để cả hệ thống chính trị nước ta, trong đó có tổ chức Đoàn đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ thông qua các đợt sinh hoạt chính trị nhằm khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là tất yếu; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh về tư tưởng chính trị

Giải pháp cuối cùng được trình bày trong tham luận "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn các cấp trong tình hình mới" đó là chăm lo, củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, xứng đáng là "đội dự bị tin cậy" của Đảng.

Ba nhóm giải pháp giúp đoàn viên, thanh niên ‘Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng’ ảnh 3

Các đại biểu về dự Đại hội.

Để thực hiện nhiệm vụ này theo chị Phương cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn; Làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; Thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội tham gia phản biện xã hội về các dự thảo văn bản pháp luật, chính sách đối với thanh thiếu nhi và giám sát thực hiện chính sách pháp luật đối với thanh thiếu nhi…

“Toàn hệ thống Đoàn chúng ta cần nỗ lực, quyết tâm thực hiện hiệu quả hơn nữa việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản các quan điểm sai trái, thù địch, xem đây vừa nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vừa là công việc tự giác, thường xuyên của tổ chức Đoàn, của mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tình hình mới”, chị Phan Thị Thanh Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI, Bí thư Thành Đoàn TP. HCM tin tưởng.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm