Có 2 kết quả :

Nô lệ thời hiện đại

Nô lệ thời hiện đại

TP - Thế giới hiện đại của chúng ta ngày nay vẫn còn có tới 29 triệu người đang phải sống kiếp nô lệ - bị đem ra trao đổi như hàng hóa và sống trong cảnh bị ngược đãi cả về tinh thần và thể xác.