Gần 700 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội SV Việt Nam lần thứ X

Gần 700 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội SV Việt Nam lần thứ X
SVVN - Từ ngày 9-11/12/2018, tại Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018- 2023. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào sinh viên.

Tham dự Đại hội có 693 đại biểu đại diện cho gần 1,4 triệu hội viên và hơn 2,4 triệu sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 – 2018, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 – 2023, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tạo môi trường góp phần xây dựng lớp sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống văn hóa, thể lực tốt, tích cực học tập, sáng tạo, xung kích, tình nguyện và hội nhập, tham gia tích cực sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Gần 700 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội SV Việt Nam lần thứ X ảnh 1

Anh Nguyễn Minh Triết, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên VIệt Nam giới thiệu về ĐH Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ X.

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X có tiêu đề “Sinh viên Việt Nam thi đua học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh”, gồm hai phần: Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 – 2018 và Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác hội và phong trào sinh viên Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, các cấp bộ Hội đã bám sát, cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Phương thức và hình thức tổ chức hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, sáng tạo, thiết thực, nội dung từng bước sát với nhu cầu của sinh viên và tình hình thực tiễn cơ sở. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã có sự phát triển mạnh mẽ, tạo môi trường phấn đấu, rèn luyện cho đông đảo sinh viên, được dư luận xã hội đánh giá cao, góp phần xây dựng lớp sinh viên toàn diện.

Hội Sinh viên các cấp ngày càng chủ động trong tổ chức các hoạt động tạo môi trường để sinh viên tham gia phong trào, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ đời sống vật chất và tinh thần cho sinh viên được quan tâm, có những bước phát triển rõ rệt. Công tác phát hiện mô hình, nhân rộng điển hình được quan tâm thực hiện ở các cấp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng phổ biến, mang lại nhiều giá trị tích cực cho công tác tuyên truyền và tổ chức hoạt động.

Hội Sinh viên các cấp đã chú trọng phát huy mặt tích cực của mạng xã hội trong thúc đẩy phong trào, tăng tính hiệu quả trong tiếp cận sinh viên. Việc tổ chức các hoạt động điểm, các chương trình tạo mẫu được thực hiện tốt ở cấp Trung ương và một số tỉnh, thành phố lớn. Công tác xây dựng tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh tiếp tục có bước phát triển cả về quy mô và chất lượng.

Công tác tập huấn cán bộ Hội được đầu tư, đạt kết quả tốt. Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam, Báo Sinh viên Việt Nam tiếp tục phát huy chức năng nhiệm vụ, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ sinh viên. Tổ chức Hội ở nước ngoài ngày càng phát triển cả về chất lượng và số lượng, mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết sinh viên ở ngoài nước, đóng góp vào sự lớn mạnh chung của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, Hội Sinh viên Việt Nam đã thành lập thêm 05 tổ chức Hội cấp tỉnh, 07 tổ chức Hội cấp trường trực thuộc Trung ương, 03 tổ chức Hội ở ngoài nước. Hiện nay, Hội Sinh viên Việt Nam có 28 Hội Sinh viên cấp tỉnh, 44 tổ chức Hội Sinh viên cấp trường trực thuộc Trung ương, 08 Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước với gần 1,4 triệu hội viên.

Khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ 2018 – 2023 được xác định là: “Sinh viên Việt Nam bản lĩnh, học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”.

Mục tiêu công tác hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 – 2023: “Xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có trách nhiệm với Tổ quốc; chủ động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới; có đạo đức, lối sống văn hóa, ứng xử văn minh; có tri thức, sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội, khát vọng vươn lên; tích cực tham gia các hoạt động thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội và hội nhập quốc tế.

Gần 700 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội SV Việt Nam lần thứ X ảnh 2

Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam thực sự vững mạnh, thực hiện tốt vai trò đồng hành với sinh viên, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên; tập hợp, đoàn kết rộng rãi sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Hệ thống chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 10 chỉ tiêu, cụ thể:

(1). 100% cán bộ, hội viên được quán triệt và học tập về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội.

(2). 100% Hội sinh viên cấp trường hàng năm tổ chức ít nhất 02 hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho hội viên, sinh viên.

(3). 1.000 sinh viên đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; 10.000 sinh viên đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh; 200.000 sinh viên đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.

(4). 100% Hội Sinh viên cấp trường hàng năm tổ chức ít nhất 02 hoạt động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học.

(5). Hội viên, sinh viên đề xuất ít nhất 1,5 triệu ý tưởng, sáng kiến.

(6). 100% Hội Sinh viên cấp trường hàng năm tổ chức ít nhất 02 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên.

(7). Giới thiệu việc làm cho 01 triệu sinh viên, trong đó ít nhất 50.000 sinh viên được giới thiệu việc làm ổn định.

(8). Trong mỗi năm học, mỗi hội viên tham gia ít nhất 5 ngày tình nguyện.

(9). Hội Sinh viên các cấp vận động 250 tỷ đồng trao học bổng, giải thưởng cho sinh viên.

(10). Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 1.500.000 hội viên

Trên cơ sở kế thừa kết quả của những năm qua, dự thảo văn kiện trình Đại hội quyết định tiếp tục triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong nhiệm kỳ 2018 – 2013 nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc “xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới” như mục tiêu đề ra. Bên cạnh việc tiếp tục triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”, hai chương trình mới sẽ được phát động gồm Chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên và Chương trình xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh.

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” (đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt) được triển khai với 5 nhóm giải pháp gắn với các nội dung chính của phong trào và 1 nhóm giải pháp gắn với phương thức thực hiện.

Theo đó, “công tác tuyên truyền, triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”” được xác định là nhóm giải pháp trước nhất để đưa phong trào đến gần hơn với sinh viên, đưa “Sinh viên 5 tốt” đến gần hơn với nhà tuyển dụng, đến với xã hội.

Nhóm giải pháp “Sinh viên vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức” chỉ ra các giải pháp mà các cấp bộ Hội sẽ tập trung cụ thể hóa mục tiêu xây dựng lớp sinh viên có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có trách nhiệm với tổ quốc, gồm: Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức thượng tôn pháp luật và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tinh thần tận hiến vì sự phát triển của đất nước cho sinh viên; đổi mới phương thức giáo dục, nắm bắt, định hướng dư luận sinh viên theo hướng tăng sức đề kháng cho sinh viên trước các thông tin độc, xấu và ứng dụng sâu, rộng công nghệ thông tin, khai thác tối đa internet, mạng xã hội.

Gần 700 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội SV Việt Nam lần thứ X ảnh 3

Anh Lê Quốc Phong, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại họp báo.

Nhóm giải pháp “Sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học” tập trung vào các nội dung: định hướng ý thức, trách nhiệm, phương pháp và khích lệ, cổ vũ tinh thần học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; tổ chức các hoạt động cụ thể giúp sinh viên trổ tài, trải nghiệm, học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; kịp thời động viên, khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao, hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu.

Nhóm giải pháp “Sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” tiếp tục nhấn mạnh triển khai các mô hình, chương trình, chiến dịch sinh viên tình nguyện đã thực hiện trong nhiều năm qua, bên cạnh đó phát triển hoạt động tình nguyện quốc tế, tình nguyện gắn với chuyên môn giải quyết các vấn đề mới đặt ra với xã hội, chú trọng việc trang bị kỹ năng hoạt động tình nguyện cho sinh viên; điểm nhấn là vận động nguồn lực từ sinh viên Việt Nam và xã hội xây dựng 01 công trình tại quần đảo Trường Sa.

Nhóm giải pháp “Sinh viên rèn luyện thể chất” tập trung đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Mỗi sinh viên tập luyện một môn thể thao”, tổ chức các hoạt động thể thao phong trào, giải thể thao bán chuyên, mở rộng quy mô các giải thể thao hiện có.

Nhóm giải pháp “Sinh viên chủ động hội nhập quốc tế” chú trọng vào việc nâng cao nhận thức của sinh viên về hội nhập, tổ chức các hoạt động trang bị kiến thức, kỹ năng, năng lực sử dụng tiếng Anh, tin học, kết nối giữa Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước và trong nước.

Chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên sẽ được triển khai với các nhiệm vụ, mục tiêu: Phát triển các quỹ học bổng, giải thưởng hỗ trợ sinh viên; Tham gia vào quá trình hoạch định, triển khai các chính sách đối với sinh viên; Trang bị kỹ năng cho sinh viên; Hỗ trợ sinh viên trong nghề nghiệp, việc làm trong quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp, trong khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo; Phát triển hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong sinh viên; Tư vấn, nâng cao nhận thức cho sinh viên về vấn đề tâm lý, sức khỏe.

Chương trình xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh hướng vào các nội dung: Công tác tổ chức cơ sở Hội, Công tác hội viên, Công tác cán bộ Hội, Công tác kiểm tra, thi đua khen thưởng, Công tác chỉ đạo. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ phát triển thêm ít nhất 2 Hội Sinh viên cấp tỉnh, 02 Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài và 5 Hội Sinh viên trực thuộc các tỉnh, thành phố.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm