Có 549 kết quả :

Bác Hồ - tấm gương sáng về đọc sách

Bác Hồ - tấm gương sáng về đọc sách

SVVN - V.I.Lênin (1870-1924), nhà tư tưởng vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, khẳng định: “Không có sách thì không có tri thức, không có tri thức thì không có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”. Bởi vậy, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên kêu gọi cán bộ và nhân dân đọc sách để nâng cao kiến thức và lý luận cách mạng. Bản thân Người cũng là một tấm gương sáng về việc đọc sách.